Skip to main content

Salgsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og Playzone Scandinavia (Playzone) i det omfang, de ikke fraviges ved aftale herom imellem parterne.

§1 Tilbud og ordreaftale

Tilbud er bindende for Playzone i 14 dage fra tilbudsdato. Aftale er indgået, når køberens skriftlige accept er modtaget af Playzone. Tilbudet er betinget af, at:

  • Køberen ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.
  • Det af køberen fremsendte materiale svarer til Playzones afgivne tilbud.

§2 Pris

Alle priser er ekskl. moms. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger eller øvrige omkostninger, er Playzone berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Playzone berettiget til at kræve betaling for:

Ekstraarbejde som følge af, at det af køberen udleverede grundmateriale viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt samt i tilfælde af ændringer, efter at arbejdet er påbegyndt.

§3 Levering

Levering finder sted ex works fra Playzones forretningsadresse eller lager, jf. Incoterms 2000.

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med køberen, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes køberens handling eller undladelse samt de i §7 nævnte omstændigheder.

Ved disse forsinkelser har Playzone ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Returnering af materiale sker for købers regning og kun efter forudgående skriftlig aftale.

§4 Betaling

På Playzones anmodning er køberen til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Betaling sker senest på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Playzones til enhver tid gældende rente.

§5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Ophavsretten til de af Playzone eller underleverandør udviklede koncepter m.m. tilhører Playzone og må ikke uden godkendelse overlades til tredjemand jf. ”Lov om ophavsret”.

Ejendomsretten til det solgte forbliver Playzones, indtil den fulde købesum er erlagt.

§6 Mangler

Playzone har intet ansvar for fejl, som køberen ikke skriftligt har rettet i korrektur. Køber er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Køber er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer køberen for sent, mister køberen adgangen til at gøre manglen gældende. Playzone er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Playzone hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at køber selv tilvejebringer udstyr eller lign., som indgår i leverancen.

§7 Ansvar

I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede har Playzone intet ansvar, hvor dette skyldes:

  • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
  • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
  • I øvrigt enhver omstændighed som Playzone ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud, virusangreb og –nedbrud, hacking samt anden lignende force majeure-situation.

Playzone hæfter ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af køberens retsforhold over for tredjemand i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

Playzone er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Playzone eller underleverandører.

Playzone er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl, der ikke burde have været afværget ved køberens kontrol af de leverede produkter. I tilfælde af at Playzone i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Playzones ansvar, er køberen pligtig til at holde Playzone skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

Playzone har intet ansvar for køberens manglende hjemmel til reproduktion eller mangfoldiggørelse af skrift, billeder, varemærker eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Playzone sig ansvar over for tredjemand i anledning af købernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder køberen Playzone skadesløs for et sådant ansvar. Playzones erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endeligt bæres af køberen.

Playzone Scandinavia har intet ansvar for beskadigelse af ejendom, med mindre det godtgøres, at beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Playzone. Forsikring imod skade påhviler køber.

§8 Underleverandører

Playzone Scandinavia er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§9 Tvister, værneting og lovvalg

I enhver tvist med udgangspunkt i Playzones og køberens kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i Kolding efter Dansk Ret.

Tillæg vedr. levering af indendørs legelande / opbyggede klatresystemer

Nedenstående detaljer omkring levering af indendørs legelande finder anvendelse mellem køber og Playzone Scandinavia Aps (Playzone) i det omfang, de ikke fraviges ved aftale herom imellem parterne.

§1 Levering og varemodtagelse

Levering af legelande / klatrehuse sker med ekstern fragtfører. Playzone kan ikke gøres erstatningsansvarlig for forsinkelse af leveringen.

§2 Varemodtagelse

Legelande / klatrehuse leveres på eksportbiler uden lift. Aflæsning forudsætter derfor, at der er en gaffeltruck til rådighed. Omkostninger til leje af gaffeltruck og fører heraf er ikke inkluderet i vore priser.

§3 Byggeperioden

I byggeperioden skal kunden sikre, at montører har adgang til lokalerne i det ønskede tidsrum, samt at der er lys og strøm til rådighed. Det er samtidig nødvendigt, at kunden sikrer, at lokalerne kan aflåses – helst med alarm.

§4 Hjælpematerialer

Ved opbygning af større indendørs legelande vil der være behov for leje af diverse hjælpematerialer såsom lift og palleløfter. Omkostninger hertil er ikke inkluderet i projektprisen.

§5 Ekstern assistance

Eventuelle omkostninger til ekstern assistance fra elektriker o.lign. er ikke omfattet af projektprisen. Ligeledes er omkostninger til kabelføring mv. ikke omfattet.

§6 El-udstyr

Til flere legeredskaber kræves forskelligt elektrisk udstyr såsom kompressor, luftblæser, timer og lignende. For at opnå lokal service og garanti anbefaler vi, at disse købes lokalt og ikke leveres med fra udlandet. Derfor er dette ikke omfattet af projektprisen med mindre andet aftales.

§7 Overskudsmateriale

Ved projektafslutning samles et mindre materialer til brug for fremtidige serviceopgaver. Disse overtages af kunden uden beregning. Større mængder overskudsmateriale vil blive afhentet af Playzone, med mindre kunden ønsker at købe dette.

§8 Rengøring

Legelandet afleveres i ryddet stand, men der vil være behov for ekstra rengøring af rengøringspersonale inden åbning. Omkostninger hertil er ikke inkluderet i projektprisen.

§9 Bortskaffelse af affald

Kunden forpligter sig til at stille affaldscontainer eller anden bortskaffelsesmulighed til rådighed i hele byggeperioden. Eventuelle omkostninger til bortskaffelse af affald er ikke inkluderet i projektprisen.

§10 Forsikring

Kunden forpligter sig til at sørge for forsikring af materialer fra det øjeblik, de leveres. Det være sig i forhold til tyveri, brand eller andet.